Confidenţialitate

Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate clarifică natura, domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în continuare Date) în contextul furnizării serviciilor noastre și în cadrul ofertei noastre online și al site-urilor web, funcțiilor și conținutului asociat acesteia, precum și al prezențelor online externe, ar fi .B profilul nostru de social media (denumite în continuare colectiv Oferta online). În ceea ce privește termenii utilizați, ar fi .B prelucrare sau responsabil, ne referim la definițiile de la articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Responsabil

Agentie de traduceri RO-LINGUA
Elena Marinela Müller
În Rothorst 6a
49124 Georgsmarienhütte
E-mail: info@ro-lingua.de
Telefon.: +49 5401 870 168

Tipuri de date prelucrate

– date privind inventarul (e.B., date, nume sau adrese personale).
– Datele de contact (e.B., e-mail, numere de telefon).
– Date privind conținutul (e.B., text, fotografii, videoclipuri).
– Date de utilizare (de exemplu, .B, site-uri vizitate, interes pentru conținut, timpi de acces).
– Date de meta/comunicare (de .B., informații despre dispozitiv, adrese IP).

Categorii de persoane afectate

Vizitatorii și utilizatorii ofertei online (în cele ce urmează ne referim și la persoanele vizate ca "utilizatori").

Scopul prelucrării

– Pune la dispoziție oferta online, funcțiile și conținutul acesteia.
– Răspunsul la solicitările de contact și comunicarea cu utilizatorii.
– Măsuri de securitate.
– Măsurarea/comercializarea gamei

Termeni utilizați

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); Identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin asocierea cu un identificator, ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online (e.B cookie) sau una sau mai multe caracteristici specifice care sunt expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice respective.

"Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau serie de operațiuni efectuate cu sau fără ajutorul procedurilor automatizate în legătură cu datele cu caracter personal. Termenul merge departe și acoperă practic fiecare utilizare a datelor.

"pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

"profilare" înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte cu caracter personal legate de o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a prezice aspecte legate de performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, localizarea sau relocarea persoanei fizice respective.

"persoană responsabilă" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea, organismul sau alt organism care decide, singur sau împreună cu alte persoane, cu privire la scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal.

"persoană împuternicită de operator" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate, un organism sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Temeiuri juridice relevante

În conformitate cu articolul 13 din RGPD, vă vom informa cu privire la temeiurile juridice ale operațiunilor noastre de prelucrare a datelor. Pentru utilizatorii care intră sub incidența Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), și anume UE și CEE, cu excepția cazului în care temeiul juridic este specificat în Declarația privind protecția datelor, se aplică următoarele:
Temeiul juridic pentru obținerea consimțământului este art. a și articolul 7 din RGPD;
Temeiul juridic pentru prelucrarea pentru prestarea serviciilor noastre și punerea în aplicare a măsurilor contractuale, precum și pentru a răspunde solicitărilor este art. b GDPR;
Temeiul juridic pentru prelucrare în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale este art. c GDPR;
În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice impun prelucrarea datelor cu caracter personal, se utilizează articolul 6 alineatul (1) din caz. d GDPR ca temei juridic.
Temeiul juridic pentru prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice delegate operatorului este articolul 6 alineatul (1) aprins. e GDPR.
Temeiul juridic pentru prelucrare în scopul de a proteja interesele noastre legitime este art. f. GDPR.
Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate este determinată în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (4) din RGPD.
Prelucrarea categoriilor speciale de date [în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din RGPD] este determinată în conformitate cu cerințele articolului 9 alineatul (2) din RGPD.

Securitate

Luăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de protecție adecvat riscului, ținând seama de stadiul actual al tehnologiei, de costurile de punere în aplicare și de natura, domeniul de aplicare, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și de probabilitatea și gravitatea diferită a riscului pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

Măsurile includ, în special, asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor prin controlul accesului fizic la date, precum și accesul, introducerea, divulgarea, securitatea disponibilității și separarea. În plus, am stabilit proceduri care asigură exercitarea drepturilor persoanelor vizate, ștergerea datelor și răspunsul la compromiterea datelor. În plus, luăm în considerare protecția datelor cu caracter personal deja în timpul dezvoltării sau selecției de hardware, software și proceduri, în conformitate cu principiul protecției datelor prin proiectare tehnică și prin presetări favorabile protecției datelor.

Cooperarea cu prelucrătorii, administratorii comuni și terții

În cazul în care, în cursul prelucrării noastre, divulgăm date altor persoane și companii (operatori, operatori comuni sau terți), le transmitem sau le acordăm în alt mod acces la date, acest lucru se face numai pe baza permisiunii legale (e.B. dacă transferul datelor către terți, în ceea ce privește prestatorii de servicii de plată, este necesar pentru îndeplinirea contractului), utilizatorii au consimțit la acest lucru sau pe baza intereselor noastre legitime (e.B. , gazde web etc.).

Dacă dezvăluim, transmitem sau acordăm în alt mod acces altor societăți din grupul nostru de societăți, acest lucru se face, în special în scopuri administrative, ca un interes legitim și, în plus, pe o bază corespunzătoare cerințelor legale.

Transferuri către țări terțe

Dacă prelucrăm date într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE), a Spațiului Economic European (SEE) sau a Confederației Elvețiene) sau dacă le prelucrăm în contextul utilizării serviciilor terțe sau al divulgării sau transferului de date către alte persoane sau companii, acest lucru se va face numai dacă se face în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre (pre)contractuale, pe baza consimțământului dumneavoastră, pe baza unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva autorizațiilor legale sau contractuale, prelucrăm sau lăsăm datele într-o țară terță numai dacă sunt îndeplinite cerințele legale. Aceasta înseamnă că prelucrarea se efectuează .B pe baza unor garanții speciale, ar fi determinarea recunoscută oficial a unui nivel de protecție a datelor conform UE (e.B. pentru SUA prin intermediul Scutului de confidențialitate) sau respectarea obligațiilor contractuale speciale recunoscute oficial.

Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul de a solicita confirmarea faptului dacă datele în cauză sunt prelucrate și pentru informații despre aceste date, precum și pentru informații suplimentare și o copie a datelor în conformitate cu cerințele legale.

Ei au în consecință. dreptul de a solicita completarea datelor care vă privesc sau corectarea datelor inexacte care vă privesc.

În conformitate cu cerințele legale, aveți dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor în cauză sau, alternativ, de a solicita o restricție privind prelucrarea datelor în conformitate cu cerințele legale.

Aveți dreptul de a solicita ca datele care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, să fie primite în conformitate cu cerințele legale și să solicitați transmiterea lor către alți operatori.

De asemenea, aceștia au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, în conformitate cu cerințele legale.

Retragere

Aveți dreptul de a revoca consimțirile date cu efect pentru viitor.

Dreptul de a obiecta

Vă puteți opune în orice moment prelucrării viitoare a datelor care vă privesc, în conformitate cu cerințele legale. Opoziția poate fi formulată în special împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct.

Cookie-uri și drept de opoziție în cazul comercializării directe

"Cookies" înseamnă fișiere mici care sunt stocate pe computerele utilizatorilor. Diferite informații pot fi stocate în cookie-uri. Un cookie este utilizat în principal pentru a stoca informațiile despre un utilizator (sau.dem dispozitiv pe care este stocat cookie-ul) în timpul sau după vizita sa în cadrul unei oferte online. Cookie-urile temporare, sau "cookie-urile de sesiune" sau "cookie-urile tranzitorii", sunt cookie-uri care sunt șterse după ce un utilizator părăsește o ofertă online și închide browserul. Într-un astfel de cookie, de exemplu.B conținutul unui coș de cumpărături poate fi stocat într-un magazin online sau într-o stare de conectare. Cookie-urile sunt numite "permanente" sau "persistente" și rămân stocate chiar și după închiderea browserului. De exemplu.B starea de conectare poate fi salvată dacă utilizatorii le vizitează după câteva zile. În mod similar, un astfel de cookie poate stoca interesele utilizatorilor care sunt utilizați în scopuri de măsurare a intervalului sau de marketing. "Cookie terț" înseamnă cookie-uri care sunt oferite de alți furnizori decât persoana responsabilă pentru oferta online (în caz contrar, dacă este vorba doar de cookie-urile sale, se numește "cookie-uri de la prima parte").

Putem utiliza cookie-uri temporare și permanente și să clarificăm acest lucru în cadrul declarației noastre privind protecția datelor.

Dacă utilizatorii nu doresc ca modulele cookie să fie stocate pe computerul lor, li se cere să dezactiveze opțiunea corespunzătoare din setările de sistem ale browserului lor. Cookie-urile salvate pot fi șterse din setările de sistem ale browserului. Excluderea cookie-urilor poate duce la limitări funcționale ale acestei oferte online.

O obiecție generală cu privire la utilizarea cookie-urilor utilizate în scopuri de marketing online poate fi explicată printr-un număr mare de servicii, în special în cazul urmăririi, prin intermediul site-ului american http://www.aboutads.info/choices/ sau al site-ului UE http://www.youronlinechoices.com/. În plus, stocarea cookie-urilor poate fi realizată prin dezactivarea lor în setările browser-ului. Vă rugăm să rețineți că nu pot fi utilizate toate funcțiile acestei oferte online.

Ștergerea datelor

Datele prelucrate de noi vor fi șterse sau restricționate în prelucrarea lor, în conformitate cu cerințele legale. Cu excepția cazului în care sunt menționate în mod expres în contextul prezentei declarații privind protecția datelor, datele stocate de noi vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul lor, iar ștergerea nu este împiedicată de obligațiile legale de păstrare.

Cu excepția cazului în care datele sunt șterse deoarece sunt necesare în alte scopuri și permise din punct de vedere legal, prelucrarea lor va fi restricționată. Aceasta înseamnă că datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru se aplică, de exemplu.B datelor care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale.

Modificări și actualizări ale Politicii de confidențialitate

Vă rugăm să vă informați în mod regulat cu privire la conținutul declarației noastre privind protecția datelor. Vom ajusta Politica de confidențialitate de îndată ce modificările aduse prelucrării datelor pe care le efectuăm fac acest lucru necesar. Vă vom informa de îndată ce modificările necesită un act de participare din partea dumneavoastră (de .B. consimțământ) sau orice altă notificare individuală.

Servicii contractuale

Prelucrăm datele partenerilor noștri contractuali și ale părților interesate, precum și ale altor clienți, clienți, clienți, clienți sau parteneri contractuali (denumiți în mod uniform "contractanți") în conformitate cu art. b. GDPR pentru a le furniza serviciile noastre contractuale sau precontractuale. Datele prelucrate aici, natura, domeniul de aplicare și scopul prelucrării acestora sunt determinate de relația contractuală subiacentă.

Datele prelucrate includ datele principale ale partenerilor noștri contractuali (e.B., numele și adresele), datele de contact (e.B. adresele de e-mail și numerele de telefon), precum și datele contractuale (de .B de exemplu, serviciile utilizate, conținutul contractului, comunicarea contractuală, numele persoanelor de contact) și datele de plată (de .B., detalii bancare, istoricul plăților).

În principiu, nu prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care acestea sunt componente ale prelucrării comandate sau contractuale.

Prelucrăm datele necesare pentru stabilirea și prestarea serviciilor contractuale și subliniem necesitatea divulgării acestora, cu excepția cazului în care acest lucru este evident pentru partenerii contractuali. Divulgarea către persoane sau societăți externe se face numai în cazul în care este necesar în temeiul unui contract. La prelucrarea datelor care ne-au fost furnizate în contextul unei comenzi, acționăm în conformitate cu instrucțiunile clienților, precum și cu cerințele legale.

Ca parte a utilizării serviciilor noastre online, putem stoca adresa IP și ora acțiunii utilizatorului respectiv. Stocarea se bazează pe interesele noastre legitime, precum și pe interesele utilizatorilor în protecția împotriva utilizării abuzive și a altor utilizări neautorizate. În principiu, aceste date nu vor fi transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar să ne urmărim pretențiile în conformitate cu art. f. GDPR este necesar sau există o obligație legală în acest sens în conformitate cu art. c. GDPR.

Datele se șterg în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale de îngrijire și pentru gestionarea oricărei garanții și obligații similare, prin care necesitatea păstrării datelor este verificată o dată la trei ani; se aplică obligațiile legale de păstrare.

Administrare, Contabilitate Financiară, Organizare Birou, Gestionare contact

Prelucrăm date în contextul sarcinilor administrative, precum și al organizării operațiunilor noastre, al contabilității financiare și al respectării obligațiilor legale, ar fi .B de arhivare. Procedând astfel, prelucrăm aceleași date pe care le prelucrăm în contextul furnizării serviciilor noastre contractuale. Baza prelucrării este art. c. GDPR, art. f. GDPR. Prelucrarea afectează clienții, perspectivele, partenerii de afaceri și vizitatorii site-ului. Scopul și interesul pentru prelucrare constă în administrarea, contabilitatea financiară, organizarea birourilor, arhivarea datelor, adică sarcini care servesc întreținerii activităților noastre de afaceri, îndeplinirii sarcinilor noastre și furnizării serviciilor noastre. Ștergerea datelor cu privire la serviciile contractuale și comunicarea contractuală corespunde informațiilor menționate în aceste activități de prelucrare.

Divulgăm sau transmitem date administrației fiscale, consultanților, ar fi.B., consultanți fiscali sau auditori, precum și alte centre de taxe și prestatori de servicii de plată.

În plus, pe baza intereselor noastre de afaceri, stocăm informații despre furnizori, organizatori și alți parteneri de afaceri, e.B. în scopul contactării acestora mai târziu. Stocăm permanent aceste date legate de companie majoritară.

Akismet Anti-Spam Verificați

Oferta noastră online utilizează serviciul "Akismet", care este furnizat de Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110. Utilizarea se bazează pe interesele noastre legitime în sensul art. (f) GDPR. Acest serviciu distinge comentariile de la oameni reali de la spam comentarii. În acest scop, toate informațiile despre comentarii sunt trimise unui server din SUA, unde sunt analizate și stocate în scopuri de comparație timp de patru zile. Dacă un comentariu a fost clasificat ca spam, datele vor fi stocate dincolo de această dată. Aceste informații includ numele introdus, adresa de e-mail, adresa IP, conținutul comentariului, referenta, informații despre browserul utilizat, precum și despre sistemul informatic și ora intrării.

Mai multe informații privind colectarea și utilizarea datelor de către Akismet pot fi găsite în anunțurile de protecție a datelor ale Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Utilizatorii pot folosi pseudonime sau se pot abține de la introducerea numelui sau adresei de e-mail. Puteți preveni complet transferul de date prin neutilizarea sistemului nostru de comentarii. Ar fi păcat, dar, din păcate, nu vedem alternative care să funcționeze la fel de eficient.

Contact

Atunci când ne contactați (e.B. prin formularul de contact, e-mail, telefon sau prin intermediul rețelelor sociale), datele utilizatorului pentru procesarea cererii de contact și prelucrarea acesteia în conformitate cu art. b. (în contextul relațiilor contractuale/precontractuale), art. f. (alte cereri) GDPR. Informațiile utilizatorilor pot fi stocate într-un sistem de gestionare a relațiilor cu clienții ("sistem CRM") sau într-o organizație cu solicitări similare.

Vom șterge solicitările dacă acestea nu mai sunt necesare. Revizuim necesitatea o dată la doi ani; În plus, se aplică obligațiile legale de arhivare.

Jetpack (Statistici WordPress)

Noi folosim pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, interesul în analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR) plugin-ul Jetpack (aici sub-funcția "Wordpress Stats"), care integrează un instrument de evaluare statistică a accesului vizitatorilor și de la Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110. Jetpack utilizează așa-numitele "cookies", fișiere text care sunt stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului web.

Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea acestei oferte online sunt stocate pe un server din SUA. Profilurile de utilizator ale utilizatorilor pot fi create din datele prelucrate, prin care acestea sunt utilizate numai în scopuri de analiză și nu în scopuri publicitare. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate a Automattic: https://automattic.com/privacy/ și notați despre modulele cookie jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Prezențe online pe rețelele sociale

Menținem prezențe online în cadrul rețelelor și platformelor sociale pentru a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi acolo și pentru a-i informa despre serviciile noastre de acolo.

Dorim să subliniem că datele utilizatorilor pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene. Acest lucru poate crea riscuri pentru utilizatori, deoarece acest lucru ar putea .B îngreuneze punerea în aplicare a drepturilor utilizatorilor. În ceea ce privește furnizorii americani certificați în temeiul Scutului de confidențialitate, dorim să subliniem că aceștia se angajează să respecte standardele UE de protecție a datelor.

În plus, datele utilizatorilor sunt, de obicei, prelucrate în scopuri de cercetare de piață și de publicitate. De exemplu.B. profilurile de utilizator pot fi create din comportamentul de utilizare și din interesele rezultate ale utilizatorilor. Profilurile de utilizator pot fi utilizate, de exemplu.B, pentru a afișa reclame în interiorul și în afara platformelor care se presupune că sunt în interesul utilizatorilor. În acest scop, cookie-urile sunt de obicei stocate pe computerele utilizatorilor, în care sunt stocate comportamentul de utilizare al utilizatorului și interesele utilizatorilor. În plus, datele pot fi, de asemenea, stocate în profilurile de utilizator independent de dispozitivele utilizate de utilizatori (în special dacă utilizatorii sunt membri ai platformelor respective și sunt conectați la acestea).

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor are loc pe baza intereselor noastre legitime în informarea eficientă a utilizatorilor și comunicarea cu utilizatorii în conformitate cu art. f. GDPR. În cazul în care utilizatorii sunt rugați de furnizorii respectivi să își dea consimțământul pentru prelucrarea datelor (adică să își declare consimțământul e.B. bifând o casetă de selectare sau confirmând un buton), temeiul juridic al prelucrării este art. R. Articolul 7 DSGVO.

Pentru o prezentare detaliată a operațiunilor de prelucrare respective și a opțiunii de renunțare, ne referim la următoarele informații legate de furnizori.

Chiar și în cazul cererilor de informații și al aserțiunii drepturilor utilizatorilor, dorim să subliniem că acestea pot fi afirmate cel mai eficient de către furnizori. Numai furnizorii au acces la datele utilizatorilor și pot lua măsuri directe și pot furniza informații. Dacă mai ai nevoie de ajutor, ne poți contacta.

– Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) – Politica de confidențialitate: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads și http://www.youronlinechoices.com, Scutul de confidențialitate: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA) – Politica de confidențialitate: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA) – Politica de confidențialitate/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA) – Politica de confidentialitate: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, STATELE UNITE ALE AMERICII) – Politica de confidențialitate/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda) – Politica de confidențialitate https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Scutul de confidențialitate: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania) – Politica de confidențialitate/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

– Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Marea Britanie) – Politica de confidențialitate/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.

– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlin, Germania) – Politica de confidentialitate/ Opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integrarea serviciilor și a conținutului terților

În cadrul ofertei noastre online ne bazăm pe interesele noastre legitime (de exemplu, interesul pentru analiza, optimizarea și funcționarea economică a ofertei noastre online în sensul art. 6 sec. 1 lit. f. GDPR) Conținut sau oferte de servicii ale terților pentru a include conținutul și serviciile acestora, ar fi .B videoclipuri sau fonturi (denumite în continuare Conținut).

Acest lucru presupune întotdeauna că terții la acest conținut percep adresa IP a utilizatorilor, deoarece aceștia nu au putut trimite conținutul în browserul lor fără adresa IP. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestui conținut. Depunem toate eforturile pentru a utiliza numai acele conținuturi ai căror furnizori respectivi utilizează adresa IP numai pentru livrarea conținutului. Terții pot utiliza, de asemenea, așa-numitele etichete pixel (grafică invizibilă, cunoscută și sub numele de "semnalizatoare web") în scopuri statistice sau de marketing. Pixel tag-uri pot fi folosite pentru a evalua informații, ar fi traficul vizitatorilor pe paginile acestui site. Informațiile pseudonime pot fi, de asemenea, stocate în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului și pot include, printre altele, informații tehnice despre browser și sistemul de operare, site-uri web de trimitere, timp de vizitare și alte informații cu privire la utilizarea ofertei noastre online, precum și fiind legate de astfel de informații din alte surse.

Google Maps

Includem hărțile serviciului Google Maps furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, STATELE UNITE ALE AMERICII. Datele prelucrate pot include, în special, adrese ip și date de localizare ale utilizatorilor, care nu sunt colectate fără consimțământul acestora (de obicei efectuate în cadrul setărilor dispozitivelor lor mobile). Datele pot fi prelucrate în Statele Unite. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, Renunțare: https://adssettings.google.com/authenticated.

Openstreetmap

Includem hărțile serviciului OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.de) oferit de Fundația OpenStreetMap (OSMF) pe baza licenței open data commons open database license (ODbL). Politica de confidențialitate: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Din cunoștințele noastre, datele utilizatorilor sunt utilizate de OpenStreetMap exclusiv în scopul afișării funcțiilor hărții și al cachingului în cache al setărilor selectate. Aceste date pot include, în special, adrese IP și date de localizare ale utilizatorilor, care nu sunt colectate fără consimțământul acestora (de obicei efectuate în cadrul setărilor dispozitivelor lor mobile).

Datele pot fi prelucrate în Statele Unite. Pentru mai multe informații, consultați politica de confidențialitate OpenStreetMap: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Creat cu Datenschutz-Generator.de de RA Dr. Thomas Schwenke